GDPR a AML

Informace o zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů společností Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o., IČ: 04126190, se sídlem Politických vězňů 935/13, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 242690, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“) a informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML“).

AML

Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o., IČ: 04126190, se sídlem Politických vězňů 935/13, Praha 1, PSČ: 110 00, je povinnou osobou podle AML. Na základě tohoto zákona je každý advokát povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je advokát povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

GDPR

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o., IČ: 04126190, se sídlem Politických vězňů 935/13, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:

e-mail: gdpr@akkmb.cz
korespondenční adresa: Politických vězňů 935/13, Praha 1, PSČ: 110 00

2. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu,
 2. pro účely splnění smluvních povinností, aby naše smluvní vztahy mohly být splněny (smlouvy o právní pomoci, vztahy s dodavateli, fakturace, dodání zboží apod.),
 3. splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy),
 4. pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o klienty, dodavatele, kontaktní formulář na webu apod.).

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

 1. identifikační a fakturační – titul, jméno, příjmení, funkce, korespondenční adresa, IČ, DIČ, platební údaje
 2. kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo,
 3. a další údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy, právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu.

4. Doba uchovávání

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

5. Práva subjektů údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Dle GDPR můžete jako subjekt údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

6. Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

Mezi příjemce osobních údajů mohou patřit např. poskytovatelé účetních, daňových nebo jiných poradenských služeb, IT služeb, bezpečnostních služeb, a dále orgány České advokátní komory.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Správce nemá zájem předávat Vaše údaje do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

7. Zdroj údajů

Osobní údaje máme buď přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů nebo zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

8. Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

9. Uplatnění práv

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.